Stäng

Integritetspolicy

Identitet av Datakontrollanter.Tillämpning av denna integritetspolicy ("Integritetspolicy"), "Datakontrollanten" (dvs den person som är ansvarig för inhämtning, lagring och användning av din personliga information) är iBus Media Limited ("iBus"), som kan kontaktas via 33-37 Athol Street, Douglas, Isle of Man IM1 1LB eller via e-post på Support. I denna integritetspolicy, när vi säger " CasinoSmash" vi" eller " oss" refererar vi till detta företag. Referenser till " Koncern" avser iBus Media Limited och dess dotterbolag och någoy holdingbolag för iBus och dotterbolag till sådana holdingbolag och företag i samband med dess grupp av företag.

Vårt Engagemang för Våra användares Integritet.Vi är ägare och operatörer av webbplatsen som finns på www.casinosmash.com liksom de lokala webbplatserna som är länkade till denna (tillsammans benämnda " Webbplatsen"). Vi är fast beslutna att upprätthålla sekretessen för personlig information som samlas in av oss, genom att utnyttja 'bästa möjliga tekniker och metoder när det kommer till informationssäkerhet, allt i enlighet med EU-standarder för skydd av personuppgifter.

Syftet med denna integritetspolicy.Syftet med denna integritetspolicy är att göra det möjligt för dig att förstå hur vi samlar in, lagrar, använder och skyddar din personliga information och för att förklara dina rättigheter i samband med denna information och dess användning.

Våra Juridiska Skyldigheter.Vi kommer att följa villkoren som är enligt "Isle of Man's Data Protection Act 2002" (som kan ändras eller uppdateras från tid till tid) (" Lagen") när vi behandlar din personliga information. Din personliga information kan också bearbetas eller överförs av oss till andra medlemmar av eller i vår koncern, våra dotterbolag, våra agenter och de tredje parter som tillhandahåller tjänster till oss, i jurisdiktioner utanför Isle of Man och Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet. I detta fall kommer vi att följa de villkor som uppställts i "Lagen" som säkerställer att personuppgifter endast överförs till jurisdiktioner som är förenliga med de olika krav som är "tillräcklighet" för skydd av personuppgifter som anges i "Lagen".

Vad betyder de villkor med stor bokstav i början?Såvida vi inte ger dem en särskild betydelse i denna integritetspolicy, ska villkoren med stor bokstav i början ha den betydelse som ges till dem i våra Regler och Villkor som har företräde framför motstridiga bestämmelser i denna Integritetspolicy.

1. Ditt samtycke till denna Integritetspolicy

 • Avtal. Genom att använda Tjänsten, samtycker du ("Användaren" eller "du") till villkoren i denna integritetspolicy som kan komma att ändras av oss från tid till tid, och att vi kommer att be dig separat, när du förser oss med din information, om du ger ditt samtycke till att ta emot reklam från: (a) oss och; (b) tredje part leverantörer av varor och tjänster med vilka vi kan komma att dela dina uppgifter.
 • Ändringar. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy från tid till tid. Ändringen kommer att träda i kraft omedelbart efter sådana ändringar och meddelas på Webbplatser. Vi rekommenderar dig att besöka denna Integritetspolicy från tid till tid för att se till att du är medveten om den aktuella versionen och eventuella ändringar som vi kan komma att göra.

2. Vilken information som samlas in och för vilket ändamål

 • Registreringsdetaljer. Som en del av en Användares skapande av konto på Webbplatsen och för att tillåta oss att tillhandahålla våra Tjänster till dig, kommer vi att be dig att förse oss med ett användarnamn, lösenord, giltig e-post och land. När du har aktiverat ditt konto, kan du sedan lägga till ytterligare personuppgifter till ditt användarkonto, inklusive men inte begränsat till ditt namn, födelsedatum, kön, liksom din hemsida, Twitter-användarnamn och att också lägga till 'om mig' detaljer, även om inget av detta är obligatoriskt för att upprätthålla ett aktivt konto.
 • Pågående Insamling Av Data. Dessutom, när du använder Tjänsten, samlar vi in och lagraer viss personlig information, inklusive information om din aktivitet på Webbplatsen och den information som innehas på Enhet(er) som du använder för att tillåta oss att förbättra de Tjänster som vi tillhandahåller till dig. Vi använder även "cookies" eller "kakor", och vår "cookie" - policy förklaras nedan.
 • Lagring Av Personuppgifter. Vi behåller dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för de ändamål som anges i denna integritetspolicy, och omfattar en period av historiska retention som kan vara nödvändiga för regleringssyfte. Vi samlar inte in någon mer personlig information från våra Användare än vad som är nödvändigt för våra ändamål och våra datahanterings-regler inkluderar borttagning av all personlig information som vi inte längre behöver. Om du stänger ner (eller om vi stänger ner) ditt konto hos oss, kommer vi att behålla din personliga data under en period av 24 (tjugofyra) månader för att tillåta oss att uppfylla våra rättsliga och juridiska skyldigheter och försvara oss mot alla anspråk. Personlig information som inte behövs för dessa ändamål kommer att raderas efter denna period.
 • Syften. Vi, medlemmar av vår Koncern av företag, våra dotterbolag och tredje parter som tillhandahåller tjänster till oss, eller till dig, kommer att använda din personliga information för att bedriva vår verksamhet och tillhandahålla Tjänster till dig. Specifikt så inkluderar detta följande ändamål (men vi förbehåller oss också rätt att använda din personliga information för andra ändamål som rimligen kan kompletterande verksamhet till att ge dig Tjänsten):
  • att ge information och/eller Tjänster till dig.
  • identifiering och verifikationskontroll;
  • statistisk analys och forskning.
  • forskning och utveckling.
  • marknadsföring, marknadsundersökningar, kundundersökningar och kundprofilering;
  • analys av data, och
  • för att uppfylla alla rättsliga krav.

3. Villkor för Behandling av Personuppgifter

 • Villkor. Vi kommer att behandla din personliga information för en mängd olika skäl, vilka är föreskrivna av relevanta lagar om skydd för personuppgifter.
 • Samtycke. Vår behandling av dina personuppgifter kommer i första hand att vara nödvändigt för oss att förse dig med Tjänster. Ibland kan vi be om ditt samtycke till behandling av personuppgifter på ett diskret sätt, i detta exempel din personliga information kommer att behandlas i enlighet med ett sådant samtycke och du kommer att kunna dra tillbaka detta samtycke skriftligen när som helst. Till exempel, ditt medgivande kommer att behövas för att skicka dig marknadsföring och pr-kommunikation.
 • Fullgörandet av ett avtal, som fullgör en rättslig skyldighet. Det kan också vara nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för fullgörandet av ett kontrakt (såsom Regler och Villkor när du öppnar ett användarkonto) eller för oss för att uppfylla våra juridiska skyldigheter
 • Legitima intressen. Slutligen, kan vi också komma att behandla dina personuppgifter om vi anser att sådan bearbetning ligger i våra legitima intressen, och alltid under förutsättning att sådan behandling inte kommer att skada dina intressen, rättigheter och friheter. Exempel på hur vi kan bearbeta i enlighet med det legitima intressen kan omfatta: (i) där vi lämnar ut din personliga information till företag i vår Koncern efter en omstrukturering eller för interna administrativa syften. (ii) där vi identifierar vissa företag som kan erbjuda dig ytterligare förmåner till våra tjänster eller för att förse oss med värdefull information om din användning av våra Tjänster; (iii) Bearbetning i syfte att säkerställa att nät-och informationssäkerhet, inklusive att förhindra otillåten tillgång till våra elektroniska kommunikationsnät;; (iv) följa regelverk och lagkrav.

4. Delning av Information, Upplysningar och Mottagare

 • Särskilda Upplysningar. Vi kan lämna ut din personliga information på följande sätt:
  • till alla mottagare om så krävs enligt lag eller av tillsynsmyndigheten.
  • av något reglerande organ eller myndighet.
  • till tredje parter som tillhandahåller tjänster till oss eller på våra vägnar.
  • till tredje parter för marknadsföring, förutsatt att du har gett ditt samtycke eller inte invänt, som fallet kan vara, som beskrivs i Avsnitt 9 nedan.
  • till någon tredje part som köper upp oss eller vår verksamhet eller någon del av oss eller av vår verksamhet;
  • om vi i god tro, tänker att sådan åtgärd är nödvändig:
   i. för att uppfylla någon lag eller följa juridiska processer som delgivits oss,
   ii. för att skydda och försvara våra rättigheter eller egendom;
  • med ditt medgivande;
  • vid tillämpningen av återhämtning av en katastrof, eller
  • som anges i Avsnitt 5 nedan.
 • Allmänna Upplysningar. Utöver de specifika exempel på upplysningar som anges ovan kan vi blotta din personliga information till våra anställda, anställda av andra företag i vår Koncern, våra ombud eller en tredje parts tjänsteleverantörer som använder din personliga information för att tillhandahålla Tjänster till oss för att du är en användare av våra Tjänster.
 • Kombinerade Personuppgifter. Vi kan kombinera din personliga information som samlas in från din användning av Tjänsten i enlighet med denna Integritetspolicy med annan information som samlas in från din användning av andra tjänster som drivs av andra företag i vår företagsgrupp, samt alla produkter som är relaterade eller kompletterar dessa, inklusive mobila och sociala nätverkstjänster. Vi kommer att behandla detta i kombination med information i enlighet med, och kommer att använda det för de ändamål som anges i denna Integritetspolicy.

5. Sekretess

 • Vad Gör Vi?Vi har gjort betydande ansträngningar för att skydda sekretessbelagd identitet, preferenser och annan information som vi har samlat in om enskilda Användare och vi kommer inte medvetet att tillåta tillgång till denna information till någon utanför vår Koncern, annan än Användaren själv eller som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vi har gjort en betydande investering i vår server, databas, backup, brandväggar och krypteringsteknik för att skydda den information som vi samlar in och bearbetar. Dessa tekniker används som en del av toppmodern säkerhetsarkitektur.
 • Vad Kan Du Göra? Du bör också göra ditt för att skydda din personliga information. Dina inloggningsuppgifter är konfidentiella och du är skyldig att hålla dina inloggningsuppgifter hemliga och konfidentiella och göra ditt bästa för att skydda dess sekretess och tystnadsplikt.

6. Begränsningar av Sekretess

 • Juridiskt Kravlagda Upplysningar. På grund av den legala, reglerande säkerhetsmiljö där vi verkar, kan vi krävas på att, under vissa omständigheter, lämna ut personlig information om våra Användare och vi kan bli tillsagda om att det inte är tillåtet från vår sida, att meddela dig att vi har gjort detta. Vi kommer att använda rimliga ansträngningar för att begränsa blottläggande av sådana uppgifter genom följande: (a) om vi i god tro anser att vi är skyldiga att göra det i samband med en stämning, häktningsorder eller annan juridisk process eller skyldighet för oss; eller (b) när så skäligen är nödvändiga för att identifiera, kontakta eller vidta rättsliga åtgärder mot personer eller enheter för att bevara och/eller utöva våra rättigheter. Ytterligare, vänligen observera att vi kan lämna ut din Användaridentifikation, namn, födelsedatum, adress, stad, län, postnummer, land, telefonnummer, e-post , aktivitet på kontot, din kommunikation med andra Användare, våra tredje parts ombud eller officiella myndigheter som vi, enligt eget gottfinnande, anser nödvändigt eller lämpligt, i samband med en utredning av penningtvätt, bedrägeri, intrång av immateriella rättigheter, piratkopiering eller annan olaglig aktivitet eller aktivitet som kan utsätta oss för rättsligt ansvar.

7. Juridiskt Kravlagda Upplysningar

 • Grupp-marknadsföring. Vi kan använda din e-postadress och telefonnummer i syfte att tillhandahålla dig med nyheter, erbjudanden och andra marknadsförings erbjudanden från oss. Om du inte längre vill ta emot pr-kommunikation, nyhetsbrev och erbjudanden marknadsföring, kan du välja att inte ta emot dem antingen när du registrerar dig med oss från början, eller senare genom att följa "sluta prenumenera" - instruktioner som ingår i all kommunikation. Du har dessutom rätt att när som helst meddela oss att du inte önskar att ta emot någon reklam från oss och du kan göra detta genom att skicka ett mail till oss via Support.
 • Erbjudanden från Tredje-part av Varor och Tjänster. Om du har gett oss ditt medgivande att göra det, kan vi också dela din e-postadress och telefonnummer med tredje-part så att de kan skicka dig erbjudanden om deras varor och tjänster. Du kan när som helst begära att inte få sådana erbjudanden genom att skicka ett tomt meddelande med orden " Ta Bort" i ämnesraden till Support. Om du begär att inte få dessa erbjudanden längre, kommer vi att ta bort dina uppgifter från våra distributionslistor för marknadsföring, och från alla framtida listor som vi delar med våra marknadsföringspartners. Dock så behöver du avregistrera dig separat från meddelanden som rör marknadsföring, som skickas av partners som har fått dina kontaktuppgifter från oss före din begäran om att tas bort från dessa listor.
 • Publicitet. Vi kommer endast att använda din namn och detaljer i pr-material med ditt skriftliga medgivande.

8. Dina Rättigheter i Förhållande till Dina Uppgifter

 • Rätt att begära information om dig.Vi strävar efter att hålla våra uppgifter om dig så korrekta som möjligt. Du kan kontakta oss när som helst granska, ändra, få en kopia av din information eller dina uppgifter ändras eller korrigeras i enlighet med dina rättigheter enligt Lagen. I detta fall kan vi kräva belägg för och vara övertygade om din identitet innan vi genomför begärda åtgärden. För att kontakta oss för att utöva någon av dina rättigheter som anges i denna punkt 12, vänligen skicka ett mejl till Support. Vi kan, under vissa omständigheter, ta ut en liten avgift för att täcka kostnader för administration om varje begäran som görs av dig i detta sammanhang eller ta itu med din fråga i enlighet med Lagen som kan vara tillämplig.
 • Ytterligare Rättigheter. Du har följande rättigheter i förhållande till dina personliga uppgifter:
  • en rätt att motsätta dig behandling av data som kan orsaka eller orsaka skada eller besvär.
  • en rätt att motsätta dig att beslut fattas per automatik.
  • en rätt att under vissa förutsättningar få felaktiga personuppgifter rättade, blockerade, raderade eller förstörda, och
  • en rätt till ersättning för de skador som orsakats av en kränkning av lagstiftning om skydd av personuppgifter.

Om du är osäker på dina rättigheter eller är orolig för hur din personliga information behandlas bör du kontakta Datatillsynsmyndighet på Isle of Man(detaljer nedan). Om du kontaktar oss i förhållande till dina rättigheter, kommer vi att göra vårt bästa för att tillgodose din förfrågan eller invändning. Observera dock att inte alla rättigheter är absoluta.

9. Cookies (Kakor)

Cookies är endast text-strängar av information som laddas ner till ditt personliga skrivbord, bärbar dator eller mobila enhet (varje " Enhet") när du besöker en webbplats. De skickas sedan tillbaka till den ursprungliga webbplatsen på varje efterföljande besök, eller till en annan webbplats som känner igen dessa cookies. Vänligen se: www.allaboutcookies.org för information om vad cookies är och vad de gör.

Cookies är mycket användbara och används för många olika ändamål. Dessa inkluderar att låta dig navigera mellan olika sidor effektivt, och att komma ihåg dina inställningar och för att generellt förbättra användarens upplevelse. Ibland används cookies för att hjälpa till att se till att de annonser du ser på nätet är relevanta för dig och dina intressen. Vi använder cookies för att kunna följa hänvisningar till våra Webbplatser, för att komma ihåg dina inställningar och för att generera avidentifierad statistisk data, som vi använder för att förbättra användarens upplevelse på våra webbplatser. Vi använder även cookies för att mäta effektiviteten i våra reklamkampanjer, begränsa antalet gånger du ser en reklam, komma ihåg att du har besökt en webbplats, och tillhandahålla reklam som är mer relevant för dina intressen.

Detaljerad information om cookies och hur vi använder dem på Webbplatsen finns i vår Cookie Policy, som också ger en Länk för att visa dig hur du kan ta bort eller inaktivera cookies?.

10. Ytterligare Information

Vi är glada att förse dig med ytterligare information om hur vi skyddar och använder din personliga information. Vänligen kontakta Support. Du kan också få mycket bra information om skydd av personuppgifter och integritet från kontoret på Isle of Man Information Commissioner www.inforights.im.

Integritetspolicy senast reviderad: 18 Maj 2018

CasinoSmash

Få Din Casino Guidebok För Nybörjare GRATIS!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom casino, strategier och särskilda erbjudanden som skickas direkt till din inkorg!